Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης
Κάποιες από τις βασικές θεωρητικές αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΠ είναι οι παρακάτω:
(α) Ο προφορικός λόγος έχει προτεραιότητα έναντι του γραπτού.
(β) η χρήση της γλώσσας για επικοινωνία είναι πιο σημαντική από ό,τι η γνώση των γλωσσικών κανόνων.
(γ) οι μαθητές μαθαίνουν μια γλώσσα καθώς τη χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν.
(δ) Η γλωσσική ευχέρεια είναι σημαντική για τη γλωσσική επικοινωνία.
(ε) Η επικοινωνία στηρίζεται στο συνδυασμό διαφορετικών γλωσσικών δεξιοτήτων (ακουστικής,
προφορικής, αναγνωστικής και γραπτής).
(στ) οι περιστάσεις στις οποίες χρησιμοποιούμε τη γλώσσα (σε ποιον απευθυνόμαστε, για ποιο λόγο
μιλάμε, τι θέλουμε να επιτύχουμε, ποιο είναι το περιβάλλον γύρω μας) επηρεάζουν τις γλωσσικές μας
επιλογές (π.χ. ποιες λέξεις θα χρησιμοποιήσουμε για να γίνουμε περισσότερο ευγενικοί ή άμεσοι, κτλ.).
(ζ) η μάθηση της γλώσσας είναι αποτέλεσμα δημιουργικών διεργασιών και περιλαμβάνει δοκιμές και λάθη
(βλ. Richards and Rodgers 2001: 172, Μπέλλα 2007: 225, Μήτσης 2004).