Της ή τις;

Της ή τις;

Της» ή «τις»; 🤪 «Της» Si riferisce alla terza persona femminile (sia per esprimere il proprio possesso (suo,sua,suoi,sue) – το σπίτι της (=la sua casa) oppure ad esprimere il complemento indiretto (a lei, le) της δίνω (=le (a lei) do). «Τις» si riferisce sempre...
Pillole di grammatica

Pillole di grammatica

Όταν έχουμε δύο αντικείμενα βάζουμε πρώτα την αντωνυμία στην γενική (μου, σου, του, της, του, μας, σας, τους) και έπειτα στην αιτιατική (τον, την, το, τους, τις, τα). Se ci sono due complementi oggetti si mette prima l’indiretto e poi il diretto cioè prima la persona...