Η γλώσσα είναι ένας κώδικας, ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των ομιλητών της. Η επικοινωνία προϋποθέτει όχι τη γνώση των κανόνων της γλώσσας ή την παραγωγή κάποιων προτάσεων που είναι γραμματικά σωστές, αλλά τη χρήση των προτάσεων αυτών στις κατάλληλες περιστάσεις .

Στόχος της ΕΓΔ είναι η βαθμιαία κατάκτηση της γλώσσας μέσα από διαδικασίες που προωθούν τη χρήση της γλώσσας για επικοινωνιακούς σκοπούς και όχι τη χρήση της γλώσσας για απομνημόνευση κανόνων ή τη χρήση συγκεκριμένων δομών μόνο και μόνο για την εξάσκηση των μαθητών.

«Γνωρίζω μια γλώσσα», λοιπόν, σημαίνει «ξέρω να χρησιμοποιώ τη γλώσσα για επικοινωνιακούς σκοπούς». 

Οι επικοινωνιακοί αυτοί σκοποί και περιστάσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια γλώσσα είναι άπειροι και είναι αδύνατον να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Για το λόγο αυτό, το σύστημα της γλώσσας είναι εύκαμπτο και μας επιτρέπει να το χρησιμοποιούμε ανάλογα με τις ανάγκες μας

Επικοινωνιακή Προσέγγιση / Πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας».