Όταν έχουμε δύο αντικείμενα βάζουμε πρώτα την αντωνυμία στην γενική (μου, σου, του, της, του, μας, σας, τους) και έπειτα στην αιτιατική (τον, την, το, τους, τις, τα).
Se ci sono due complementi oggetti si mette prima l’indiretto e poi il diretto cioè prima la persona poi l’oggetto!
Per la 3a persona singolare (pronomi combinati) in italiano c’è una forma comune (gli) -glielo do (a lui o a lei, non è chiaro)
ma in greco c’è «του» (a lui) per il maschile e «της» (a lei) per il femminile

🇮🇹 Δίνω (do) το βιβλίο (lo) στην Άννα (le)
Της το (staccato) δίνω = glielo do (a lei)